Làm quen và tạo model cơ bản với Maya

-Nội dung và kết quả cần đạt được Làm quen với phần mềm tạo model 3D: giao diện, các công cụ cơ bản, các trạng thái, khung làm việc của Maya

-Hướng dẫn model 3D các vật dụng cơ bản đến nâng cao , thiết kế và model hình ảnh có sẵn.